ใช้งาน External command ด้วย Python

[code lang=”python”]
import os
os.system("dir c:")
[/code]