แสดงปฏิทิน และเลือกวันที่ได้

calendar

1. สร้างแอพและรัน

[code]
> ionic start mycalendar blank
> cd ./mycalendar
> ionic serve -l
[/code]

2. เขียนโค๊ดแสดงปฏิทิน

src/pages/home/home.ts

src/pages/home/home.html

src/pages/home/home.scss