การเรียกใช้ Modal พร้อมส่งค่าไปให้

1. สร้างแอพและรัน

[code]
> ionic start modalApp blank
> cd ./modalApp
> ionic g page detail
> ionic serve -l
[/code]

src/app/app.module.ts

src/pages/home/home.html

src/pages/home/home.ts

src/pages/detail/detail.html

src/pages/detail/detail.ts

src/theme/variables.scss

Link