การส่งค่า Argument ไปยัง Fragment

fragment_param.xml

ParamFragment.java

activity_main.xml

MainActivity.java