การสร้าง Dialog Fragment

MessageDialog.java

activity_main.xml

MainActivity.java