การสร้าง Confirm Dialog Fragment

ConfirmDialog.java

activity_main.xml

MainActivity.java