การใช้ ViewPager แบบไม่มี Fragment

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

layout/my_pager_adapter.xml

MyPagerAdapter.java

activity_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้