การทำ Fragment Transition

Fragment จะค่อยเลื่อนเข้ามา และเลื่อนออกไป

res/anim/slide_in_right.xml

res/anim/slide_out_right.xml

fragment1.xml

fragment2.xml

Fragment1.java

Fragment2.java

activity_main.xml

MainActivity.java