การใช้ไลบลารี Floating Toolbar และ Floating Navigation View (อลังการ)

build.gradle(Module: app)

menu/floating_nav_view.xml

menu/floating_toolbar.xml

values/styles.xml

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้