การใช้ ViewHolder ร่วมกับ Custom ListView

layout/custom_layout.xml

ViewHolder.java

CustomAdapter.java

CustomItem.java

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้