การสร้าง Custom ListView แบบ Multiple Layout

values/dimens.xml

layout/check_layout.xml

layout/section_layout.xml

layout/setting_layout.xml

CheckViewHolder.java

SettingViewHolder.java

SectionViewHolder.java

SettingItem.java

CheckItem.java

SectionItem.java

CustomAdapter.java

activity_second.xml

SecondActivity.java

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้