การ Crop ภาพโดยใช้ไลบรารี Simple Storage และ Image Cropper

รันแล้วยังมีปัญหาอยู่

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java