การโหลดและแสดงรูปภาพจากเครือข่าย

เรียกจากภาพ http://10.0.2.2/pro-android/images/

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 36 : AVD เรียกไปยังเครื่องเดียวกัน (localhost) เรียกด้วยหมายเลขไอพี 10.0.2.2

content_main2.xml

Main2Activity.java

layout/item_layout.xml

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

CustomItem.java

รูปที่ใช้