การรับส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ในแบบ String

Login: android
Password: 12345
ถ้า login ผ่านจะเรียกหน้า Main2Activity
แต่ถ้า login ไม่ผ่านจะ Toast ขึ้นมา

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 51 : เรียกไปที่ http://10.0.2.2/pro-android/http-string.php

content_main2.xml

Main2Activity.java