ใช้ ApplicationUser ของ Identity service และ Seed ข้อมูลให้กับโปรเจ็กส์ WebApi

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApi (ด้วย Visual Studio 2017)

เพิ่มโมเดล ApplicationUser และ Seed ข้อมูลให้กับโปรเจ็กส์ WebApi

จากนั้นมาปรับแต่งค่าตามนี้

Startup.cs

ApplicationUser.cs

บรรทัดที่ 7 : ให้ ApplicationUser สืบทอดมาจาก IdentityUser (เดิมไม่ได้สืบทอด)

ApplicationDbContext.cs

บรรทัดที่ 8 : ให้ ApplicationDbContext สืบทอดมาจาก IdentityDbContext (เดิมสืบทอดมาจาก DbContext)

SeedData.cs

บรรทัดที่ 18-19 : ใช้ RoleManager และ UserManager

Perform initial migration

[code]
> dotnet ef migrations add "Identity" -o "Data\Migrations"
> dotnet ef database update
[/code]

แต่ถ้าจะลบ Database แล้วสร้าง Database ขึ้นใหม่
ให้ลบโฟลเดอร์ Migrations
แล้วใช้คำสั่ง

[code]
> dotnet ef database drop
> dotnet ef migrations add Initial
> dotnet ef database update
[/code]

 

รันกด F5
เสร็จแล้วกลับมาดูที่ Database จะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามา (แต่หน้าเว็บยังไม่เห็นอะไร)