โปรเจ็กส์แบบ WebMVC เพิ่ม View

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebMVC

เสร็จแล้วมาเพิ่ม HelloWorldController

แก้ไข HelloWorldController

Controllers/HelloWorldController.cs

บรรทัดที่ 10,17 : คืนค่าเป็น IActionResult คือคืนค่าเป็นหน้าเว็บตาม Template (คือคู่กับไฟล์ Index.cshtml และ Welcome.cshtml)
บรรทัดที่ 19-20 : กำหนดค่าใน Controller และเรียกใช้ค่านี้ที่ View (เป็นการ Passing Data from the Controller to the View)

สร้างโฟลเดอร์ Views/HelloWorld
สร้างไฟล์ Views/HelloWorld/Index.cshtml

Views/HelloWorld/Index.cshtml

บรรทัดที่ 2 : กำหนดค่าให้ ViewData["Title"] เท่ากับ "Index"

โดยค่า ViewData["Title"] จะถูกเรียกใช้ที่ไฟล์ Views/Shared/_Layout.cshtml

 

สร้างไฟล์ Views/HelloWorld/Welcome.cshtml

Views/HelloWorld/Welcome.cshtml

บรรทัดที่ 8,10 : นำค่า ViewData["NumTimes"] และ ViewData["Message"] ที่ส่งมาจาก Controller มาใช้

เรียกไปที่ https://localhost:5001/HelloWorld

เรียกไปที่ https://localhost:5001/HelloWorld/Welcome?name=Jack&numtimes=4

 

Link