ค้นหาคำที่ต้องการในไฟล์

เคยสงสัยไหมว่าถ้าเรามี text file เยอะๆในเครื่องแล้วเราเกิดอยากหาคำหนึ่งคำว่ามันอยู่ใน text file ไหนบ้างเราจะทำยังไง เช่น สมมติผมอยากหาคำว่า iframe ในไฟล์เว็บของผม โดยอยากรู้ว่าในไฟล์ในไหนบ้างที่มีคำว่าiframe อยู่ ไม่ต้องไม่หาโปรแกรมตัวไหนมาติดตั้งเพิ่มครับ Command line ช่วยคุณได้
โดยผมจะใช้คำสั่ง grep ช่วยเหลือโดย systax จะเป็นดังนี้

grep “text string to search” directory-path

ตัวอย่างครับ
หาในไฟล์ที่ต้องการ
grep "iframe" /var/www/html/*.php
ค้นหา subdirectory ย่อยทั้งหมดให้เพิ่ม “-r”

http://snappytux.com/linux/command-%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C

 

Installing ImageMagick in Ubuntu 11.04

I am working in a project , which includes some image maniputaion functions.After a quick googling i found ImageMagick is best to satisfy my needs.
I installed ImageMagic using sudo apt-get install imagemagick.
After installation i tested some of the commands provided by imagemagick ( convert , identify). But it is not working and causing an error “No Delegates for this image”.
Then i realised that there may be some dependencies for ImageMagick and  i searched for delegates, http://www.imagemagick.org/download/delegates/
I have tried the wiki page http://wiki.helioviewer.org/wiki/Setting_Up_ImageMagick for setting up ImageMagick but failed again
So decided to install it from source.
You’ll need to install a number of dependencies in addition to ImageMagick in order to have a fully functional ImageMagick installation. It’s important that these dependencies are installed before you start configuring and compiling ImageMagick, because the configure script for ImageMagick will disable functionality that isn’t available because of missing dependencies at compile time.
The list of dependecies which found usefull for my use case are
sudo apt-get install libjpeg8-dev libpng12-dev libglib2.0-dev libfontconfig1-dev zlib1g-dev libtiff4-dev
After installing the above dependencies i just started to compile ImageMagick from source.
You can download the ImageMagick source from any mirrors http://www.imagemagick.org/script/download.php
ImageMagick-6.7.5-6 is the latest version.
After downloding the source then tar it.
tar xvfz ImageMagick-6.7.5-6
cd ImageMagick-6.7.5-6
./configure
If you need to do some advanced configuration then follow this link http://www.imagemagick.org/script/advanced-unix-installation.php
sudo make
sudo make install
Installation completed ,Hooray..:) I checked ImageMagick commands and found the same delegate problem again.:(
Compiling should restart from step ./configure and i added a –disable-shared option
./configure –disable-shared
Installtion completed again..No emotion.
I checked whether all the delegates and dependencies configured with ImageMagick properly
You can check it using convert -list configure
again.Delegates are configured properly.
DELEGATES fontconfig freetype jpeg jng mpeg png x11 zlib
SO time to run some ImageMagick commands.
Started with identify command.
identify a.jpg
its working..WOWWW..
a.jpg JPEG 321×400 321×400+0+0 8-bit DirectClass 28.9KB 0.000u 0:00.000
then i tried convert one image to another format
convert a.jpg a.gif
WOOOWWW again, its working..:)
So happy emotions again.:) . ImageMagick set up.
Now i am going to get my hands dirty with ImageMagick. Courtesy : My Guru Jaganadhg , he usually says so , if he started learning new things.

http://srijiths.wordpress.com/2012/02/17/installing-imagemagick-in-ubuntu-11-04/

วิธีติดตั้ง package .deb บน ubuntu

Ubuntu นั้นพัฒนามาจาก debain ฉะนั้น package ส่วนใหญ่ที่อยู่บน ubuntu จึงเป็นแบบ .deb ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายมากๆ เพียงแค่ดับเบิ้ลคลิกไปที่ไฟล์ .deb ของเราก็สามารถติดตั้งได้แล้ว
หรือถ้าเราอยากติดตั้ง Debian (.deb) ผ่าน command line บน ubuntu ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน
ติดตั้ง Debian (Ubuntu) package (.deb):
$ sudo dpkg -i packagename.deb
ถอนการติดตั้ง Debian (Ubuntu) package (.deb):
$ sudo dpkg -r packagename
แก้ไขไฟล์ Debian (Ubuntu) package (.deb):
$ sudo dpkg-reconfigure packagename
อ้างอิง: http://snappytux.com/ubuntu/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-package-deb-%E0%B8%9A%E0%B8%99-ubuntu

VirtualBox on Ubuntu 12.04.1

VirtualBox
https://www.virtualbox.org/

Download VirtualBox

ติดตั้ง VirtualBox

  •  sudo dpkg -i PackageName

Download Extension Pack

ติดตั้ง Extension Pack

  • sudo /usr/lib/virtualbox/VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.x.x-xxxxx.vbox-extpack