ติดตั้ง vsftpd บน ubuntu 16.04 server

vsftpd – FTP Server Installation
vsftpd is an FTP daemon available in Ubuntu.

[code]
sudo apt install vsftpd
[/code]

Anonymous FTP Configuration
By default vsftpd is not configured to allow anonymous download. If you wish to enable anonymous download edit /etc/vsftpd.conf by changing:

[code]
anonymous_enable=Yes
[/code]

During installation a ftp user is created with a home directory of /srv/ftp. This is the default FTP directory.

If you wish to change this location, to /srv/files/ftp for example, simply create a directory in another location and change the ftp user’s home directory:

[code]
sudo mkdir /srv/files/ftp
sudo usermod -d /srv/files/ftp ftp
[/code]

After making the change restart vsftpd:

[code]
sudo systemctl restart vsftpd.service
[/code]

Finally, copy any files and directories you would like to make available through anonymous FTP to /srv/files/ftp, or /srv/ftp if you wish to use the default.

กำหนดให้สามารถ upload ไฟล์เข้ามาได้

แก้ไขไฟล์ /etc/vsftpd.conf

[code]
write_enable=YES
[/code]

เสร็จแล้ว restart vsftpd:

[code]
sudo systemctl restart vsftpd.service
[/code]

Link

Remove Gitlab from Ubuntu 16.04

Uninstall gitlab
To remove just gitlab package itself from Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) execute on terminal:
[code]
sudo apt-get remove gitlab
[/code]

Uninstall gitlab and it’s dependent packages
To remove the gitlab package and any other dependant package which are no longer needed from Ubuntu Xenial.
[code]
sudo apt-get remove –auto-remove gitlab
[/code]

Purging gitlab
If you also want to delete configuration and/or data files of gitlab from Ubuntu Xenial then this will work:
[code]
sudo apt-get purge gitlab
[/code]

To delete configuration and/or data files of gitlab and it’s dependencies from Ubuntu Xenial then execute:

[code]
sudo apt-get purge –auto-remove gitlab
[/code]

Link

ติดตั้ง SSH Server บน Ubuntu 16.04

ติดตั้ง openssh

[code]
$ sudo apt-get install openssh-server
[/code]

ตรวจสอบสถานะ

[code]
$ sudo service ssh status
[/code]

หรือตรวจสอบด้วยคำสั่ง

[code]
$ netstat -lnpt | grep 22
[/code]

ถ้าจะแก้ไข config แก้ได้ที่

[code]
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[/code]

แก้ไขเสร็จก็ restart เซอร์วิส

[code]
$ sudo service ssh restart
[/code]

ทดสอบเข้าใช้งาน

[code]
$ ssh jack@localhost
[/code]

เสร็จแล้วใส่ user, pass ถ้าเข้าได้ก็เสร็จเรียบร้อย

Link

Ubuntu ใช้คำสั่ง upgrade ไม่ได้

เมื่อใช้คำสั่ง upgrade
[code]
# apt-get upgrade
[/code]

มีข้อความเตือน
[code]
could not get lock /var/lib/dpkg/lock
[/code]

สาเหตุ คือมีบางโปรเซสทำการ lock ไดเร็กทอรี่อยู่
ทางแก้ คือ kill โปรเซสที่มา lock ทิ้งเลย

ค้นหาโปรเซส apt
[code]
ps -ef | grep apt
[/code]

kill ทิ้งให้หมด
[code]
kill [process_id]
[/code]

เมื่อเรียกคำสั่ง upgrade อีกครั้งจะใช้ได้ละ
[code]
# apt-get upgrade
[/code]