ปัญหาเรื่อง Font ภาษาไทยในโปรแกรม Microsoft Office 2011

ปัญหาอ่านภาษาไทยใน Office for Mac ไม่ได้
แก้ไขได้โดยนำฟอนท์ที่ต้องการใช้เช่น Angsana New (จาก C:\Windows\Fonts) มาใส่ใน Mac OS X
โดยนำไปไว้ที่ Users > Home > Library > Fonts
ที่มา: https://www.macmuemai.com/forum/topic/6249

GATE

GATE
http://gate.ac.uk
Corpus
http://www.americannationalcorpus.org
http://www.xces.org/

VirtualBox: Change the Host Key

1. Open innotek VirtualBox.

2. Click File and select Preferences.

3. In the left pane, select Input.

4. In the right pane, go to the Keyboard section and click the box next to Host Key (the one containing Right Ctrl).

5. Press the key you wish to be the new Host Key (I used Right Alt as my new host key). The new value will appear in the box.

Ref:  http://www.tech-recipes.com/rx/2691/virtualbox_change_host_key/