สร้าง MSDN style document (.chm) จาก XML comment ง่าย ๆ ด้วย NAnt และ NDoc Task

คัดลอกมาจาก: codesanook.com

ในภาษา C# เราสามารถที่จะทำการ Comment เนื้อหาบางส่วนของโปรแกรม เพื่อไม่ให้ compiler นำไปแปลความหมาย ซึ่งจะมีประโยชน์ดังนี้

 • เขียนคำอธิบายการทำงานของคำสั่งที่เขียนขึ้น
 • เก็บส่วนที่ยังทำงานไม่ได้หรือยังไม่สมบูรณ์ไว้ โดยไม่ให้ compiler นำไปแปลความหมาย

ลักษณะการ Comment ของ C# แบ่งได้เป็น

 • Single Line Comment  Ex.
  // this is comment
 • Block Comment Ex.
  /*this is block
  comment */
 • XML Comment  Ex.
       /// <summary>
      /// This is comment.
      /// </summary>
จุดที่น่าสนใจก็คือ หากเรา comment class, property หรือ method ในแบบ XML เราสามารถใช้ NDoc สร้าง document file ในรูปแบบ MSDN-style HTML Help (.chm) ขึ้นมาได้ สำหรับเป็นคู่มืออธิบายการใช้งาน (help file) ของคลาสหรือคำสั่งอื่นๆ ภายในโปรแกรม  ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรม (developer) คนอื่นในทีมเข้าใจการใช้งานคลาสที่เราเขียนขึ้น และนำไปใช้งานต่อได้
ขั้นตอนการสร้าง XML document file
 • สร้าง comment อธิบายคลาส, พรอพเพอร์ตี และเมธอดที่เราได้สร้างขึ้น
  01 /// <summary>
  02    /// main class of program
  03    /// </summary>
  04    class Program
  05    {
  06        /// <summary>
  07        /// entry point of application and print message "Hello World" to screen
  08        /// </summary>
  09        ///<param name="args">command line arguments
  10        static void Main(string[] args)
  11        {
  12            Console.WriteLine("Hello World");
  13        }
  14    }      
 • ติดตั้ง NAnt และสร้าง build file ขึ้นมาให้ชื่อว่า ndoc.build ใน ndoc.build เขียนมี script ของ ndoc task ดังนี้
  01 <!--?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?-->
  02 <project name="ndoc">
  03     
  04     <ndoc>
  05         
  06         <assemblies basedir="NDocTaskDemo\bin\Debug">
  07             <include name="NDocTaskDemo.exe">
  08         </include></assemblies>
  09         
  10         <summaries>
  11             <include name="NDocTaskDemo.xml">
  12         </include></summaries>
  13
  14         <documenters>
  15             <documenter name="MSDN">
  16
  17                 <property name="OutputDirectory" value="documents">
  18
  19                 <property name="HtmlHelpName" value="NDocTaskDemo">
  20
  21                 <property name="ShowMissingSummaries" value="True">
  22
  23                 <property name="HtmlHelpCompilerFilename"value="hhc.exe">
  24
  25                 <property name="IncludeFavorites" value="False">
  26
  27                 <property name="Title" value="MySystem (NDoc)">
  28
  29                 <property name="SplitTOCs" value="False">
  30
  31                 <property name="DefaulTOC" value="">
  32
  33                 <property name="ShowVisualBasic" value="False">
  34
  35                 <property name="ShowMissingSummaries" value="True">
  36
  37                 <property name="ShowMissingRemarks" value="False">
  38
  39                 <property name="ShowMissingParams" value="True">
  40
  41                 <property name="ShowMissingReturns" value="True">
  42
  43                 <property name="ShowMissingValues" value="True">
  44
  45                 <property name="DocumentInternals" value="True">
  46
  47                 <property name="DocumentProtected" value="True">
  48
  49                 <property name="DocumentPrivates" value="True">
  50
  51                 <property name="DocumentEmptyNamespaces"value="False">
  52
  53                 <property name="IncludeAssemblyVersion"value="True">
  54
  55                 <property name="CopyrightText" value="Copyright - CodeSanook.com">
  56
  57                 <property name="CopyrightHref"value="http://www.codesanook.com">
  58              </documenter>
  59         </documenters>
  60
  61     </ndoc>
  62     
  63 </project>

   

 • เปิด command prompt ในตำแหน่งที่เก็บ project.build เรียกใช้งาน build file นี้ด้วยคำสั่ง nant จะมีผลลัพธ์แสดงที่หน้าจอดังนี้
  G:\blogging content\ndoc\NDocTaskDemo>nant
  NAnt 0.91 (Build 0.91.3801.0; alpha1; 5/29/2010)
  Copyright (C) 2001-2010 Gerry Shaw
  http://nant.sourceforge.net
  Buildfile: file:///G:/blogging content/ndoc/NDocTaskDemo/NDoc.build
  Target framework: Microsoft .NET Framework 4.0
       [ndoc] Initializing…
       [ndoc] Merging XML documentation…
       [ndoc] Building file mapping…
       [ndoc] Loading XSLT files…
       [ndoc] Generating HTML pages…
       [ndoc] Generating HTML content file…
       [ndoc] Compiling HTML Help file…
       [ndoc] Done.
  BUILD SUCCEEDED
  Total time: 7.9 seconds.
  G:\blogging content\ndoc\NDocTaskDemo>
 • เข้าไปใน folder ที่กำหนดไว้ให้สร้าง XML document file ขึ้นมา จะมี file ชื่อ NDocTaskDemo.chm
 • เปิด NDocTaskDemo.chm ขึ้นมา จะมีคำอธิบาย class และ method ที่เราได้เขียน comement ไว้