ปัญหา SQL Server Configuration Manager not found

ปัญหา Microsoft SQL Server Configuration Manager not found ทั้งที่ติดตั้งแล้ว

ให้ไปเรียกใช้ตรงๆที่พาทตามนี้

SQL Server 2017

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc

SQL Server 2016

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc

SQL Server 2014

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc

SQL Server 2012

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc

SQL Server 2008

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager10.msc

Link

การเรียกใช้งาน Web Services ใน Visual Studio 2017

winform call web services

สร้างโปรเจ็กส์

File > New > Project…
เลือกโปรเจ็กส์แบบ Windows Classic Desktop > Windows Forms App (.NET Framework)
ตั้งชื่อโปรเจ็กส์ JackWinForm

เพิ่ม Web Services References

คลิกขวาที่ References > Add Service References…
ใส่ url ของ Web Services เช่น http://localhost:62668/MyWebService.asmx กด Go
เลือก MyWebService > MyWebServiceSoap
ตั้งชื่อ MyServiceReference

Continue reading

การสร้าง Web Services ใน Visual Studio 2017

Web Services

สร้างโปรเจ็กส์

File > New > Project…
เลือกโปรเจ็กส์แบบ Web > ASP.NET Web Application (.NET Framework)
ตั้งชื่อโปรเจ็กส์ JackWebServices
เลือก Empty

เพิ่มไฟล์ Web Services

คลิกขวาที่ JackWebServices เลือก Add > New Item…
เลือก Web Services (ASMX)
ตั้งชื่อไฟล์ MyWebService.asmx

Continue reading