หลังจากเปิด Shared Folders ของ VirtualBox บน Ubuntu 10.04 และ 12.04 แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Folder ได้

หลังจากเปิด Shared Folders ของ VirtualBox บน Ubuntu 10.04 และ 12.04 แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Folder ได้ เป็นเพราะ user ของเราไม่ได้อยู่ในกลุ่ม vboxsf ดังนั้นเมื่อเข้าใช้งาน Folder จะเกิด Error ดังรูป

virtualbox_permission

ทางแก้

เพิ่ม user ของเราเข้าไปในกลุ่มของ vboxsf ดังนี้

$ sudo usermod -a -G vboxsf jack

Restart เครื่องสักที ก็ใช้ได้ละ

Ref : usermod example – Add a existing user to existing group

 

ถ้าไม่ได้อีกก็ใช้แปลงเป็น root เลย ด้วยคำสั่ง sudo -i

Installing OpenCV on Ubuntu 12.04 LTS

1. Ubuntu 12.04 provides a package of OpenCV 2.3.1 that you can easily install by typing:

[code]
sudo apt-get install libopencv-dev
[/code]

หรือเรียก Ubuntu Software Center แล้วเลือก package

opencv_install

Ref: http://karytech.blogspot.com/2012/05/opencv-24-on-ubuntu-1204.html

2. ตรวจสอบ path ต่างๆดังนี้

$ pkg-config opencv --cflags

(output will come as)
-I/usr/include/opencv

$ pkg-config opencv --libs

(output will come as)
-lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_highgui -lopencv_ml -lopencv_video -lopencv_features2d -lopencv_calib3d -lopencv_objdetect -lopencv_contrib -lopencv_legacy -lopencv_flann 

 

ทดลองใช้งาน

ทดลองทำการบันทึกไฟล์ hello.cpp ไว้ทดสอบ

[code lang=”c”]
#include <opencv2/opencv.hpp> /* required to use OpenCV */
#include <highgui/highgui.hpp> /* required to use OpenCV’s highgui */
#include

int main(int argc, char *argv[]) {
IplImage* img=0; /* pointer to an image */
printf("Hello\n");

if(argv[1] != 0)
img = cvLoadImage(argv[1], 0); // 1 for color
else
printf("Enter filename\n");

if(img != 0) {
cvNamedWindow("Display", CV_WINDOW_AUTOSIZE); // create a window
cvShowImage("Display", img); // show image in window
cvWaitKey(0); // wait until user hits a key
cvDestroyWindow("Display");
}
else
printf("File not found\n");

return 0;
}
[/code]

ทำการ complie and run

$ g++ -I/usr/include/opencv2  hello.cpp pkg-config opencv --cflags --libs 

$ ./a.out img_name

How to config Eclipse 4.2 (Juno )

คลิกขวาที่ Project ที่ต้องการกำหนดค่า

แล้วเพิ่ม /usr/include/opencv2

eclipse-juno-cpp