ปัญหาการใช้ XmlSerializer ใน Silverlight

ปัญหาการใช้ XmlSerializer ใน Silverlight 4

สาเหตุ:

เกิด error message ดังนี้
The type or namespace name ‘XmlSerializer’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

แก้ไข:

ให้ไปเพิ่ม References ที่ชื่อว่า System.Xml.Serialization

ที่มา: forums.silverlight.net

Modify the Hosts file

สาเหตุ: hosts file ที่ทำการแก้ไขแล้วไม่สามารถทำการ save ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ
แก้ไข: ต้องเปิด hosts file ด้วยสิทธิของ administrator ดังนี้

  1. Click on Start Button
  2. Right click on ‘Notepad’
  3. Click “Run As Administrator”
  4. Click “Continue” on the prompt
  5. Navigate to C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

ที่มา: support.microsoft.com