ปัญหา HAXM

emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration!
Please ensure Intel HAXM is properly installed and usable.
CPU acceleration status: HAX kernel module is not installed!

ทางแก้

 • ตรวจสอบว่า “Virtualization Technology” ใน BIOS ได้ทำการ Enable แล้วรึยัง
 • ตรวจสอบว่า HAXM installer ติดตั้งแล้วรึยัง โดยดูจากหน้า Android SDK Manager
 • ติดตั้ง HAXM installer ด้วยตนเอง

Continue reading

Windows 10: Access the UEFI BIOS

 1. Click the Start Start menu and select Settings.
 2. Select Update and Security.
 3. Click Recovery.
 4. Under Advanced startup, click Restart now. The system will restart and show the Windows 10 boot menu.
 5. Select Troubleshoot.
 6. Choose Advanced options.
 7. Select UEFI Firmware Settings.
 8. Click Restart to restart the system and enter UEFI (BIOS).

acer.custhelp.com/

ROLL-A-BALL TUTORIAL


INTRODUCTION TO ROLL-A-BALL

1. ENVIRONMENT AND PLAY

1.1 SETTING UP THE GAME
1.2 MOVING THE PLAYER

2. Camera and Play Area

2.1 Moving the Camera
2.2 Setting up the Play Area

3. Collecting, Scoring and Building the game

3.1 Creating Collectable Objects
3.2 Collecting the Pick Up Objects
3.3 Displaying the Score and Text
3.4 Building the Game

unity3d.comROLL-A-BALL TUTORIAL

[Android] Another Activity

1. การเรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่น
2. การเรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่นพร้อมส่งข้อมูลไปให้
3. การส่งข้อมูลกลับมาให้แอคทิวิตี้ต้นทาง

PPT

[Android] การจัดการอีเวนต์ (Event Handling)

การจัดการอีเวนต์ (Event Handling) มี 2 วิธี

 1. สร้างเมธอดไว้ในไฟล์ซอสโค๊ด (.java) จากนั้นนำชื่อเมธอดไปผู้ไว้กับอีเวนต์ในไฟล์ Layout (.xml)
 2. การ Implement อินเทอร์เฟส View.onClickListener แล้ว Override เมธอด onClick

PPT

การสร้าง Web Services และเรียกใช้งาน Web Services ด้วย Visual Studio 2015

สร้าง 2 โปรเจ็กส์

โปรเจ็กส์ 1: สร้างโปรเจ็กส์ให้บริการเว็บเซอร์วิส มีเว็บเมธอดให้บริการ 2 เมธอด

 • มีเว็บเมธอด HelloWorld() คืนค่าเป็นสตริง Hello World
 • มีเว็บเมธอด ConvertTemperature() รับพารามิเตอร์เป็นองศาฟาเรนไฮ และคืนค่าเป็นองศาเซลเซียส
 • สามารถเรียกดู WSDL ได้ด้วยการใส่ ?wsdl ต่อท้าย เช่น  xxx.asmx?wsdl

โปรเจ็กส์ 2: สร้างโปรเจ็กส์วินโดว์เดสท็อป เรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส

 • เรียกใช้งานเว็บเมธอด ConvertTemperature()

Visual Studio 2017

ถ้าใช้ Visual Studio 2017 ให้เพิ่ม Tag ต่อไปนีั้ที่  web.config

Ref stackoverflow.com – Request format is unrecognized for URL unexpectedly ending in