การสร้าง Button ใน Excel

ไปที่เมนู View>Toolbars>Forms

จากนั้นเลือก Control ที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้เลือก Button

ทำการวาด Button ไว้ในตำแหน่งทีต้องการ จานั้นจะมี Dialog มาให้เลือกว่าจะให้ Button นี้เเชื่อมโยงกับ Macro ไหน

ที่มา: ozgrid.com

กำหนด Name และ Collate ในไฟล์ query ของ MySQL

การรัน MySQL query จากไฟล์ บางครั้งอาจข้อมูลที่ Import เข้าไปอาจกลายเป็นภาษาต่างดาว เนื่องจากรหัสอักขระที่เก็บไว้ในไฟล์ ดังนั้นให้แก้ไขได้โดยการกำหนดคำสั่งไว้ที่ด้านบนของไฟล์ดังนี้

[code lang=”sql”]
SET NAMES ‘utf8’ COLLATE ‘utf8_unicode_ci’;
[/code]

Apache on Mac

go to: System Preferences > Sharing

check on Web Sharing

Example, http://localhost

or http://localhost/~yourname/

Source Directory

/Library/WebServer/Documents

/Users/yourname/Sites/your web pages are here

Ref devarticles.com

Configure Windows XP to Automatically Login

You can use Registry Editor to add your log on information. To do this, follow these steps:

 1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
 2. Locate the following registry key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Using your account name and password, double-click the DefaultUserName entry, type your user name, and then click OK.
 4. Double-click the DefaultPassword entry, type your password under the value data box, and then click OK.If there is no DefaultPassword value, create the value. To do this, follow these steps:
  1. In Registry Editor, click Edit, click New, and then click String Value.
  2. Type DefaultPassword as the value name, and then press ENTER.
  3. Double-click the newly created key, and then type your password in the Value Data box.

  If no DefaultPassword string is specified, Windows XP automatically changes the value of the AutoAdminLogon registry key from 1 (true) to 0(false) to turn off the AutoAdminLogon feature.

 5. Double-click the AutoAdminLogon entry, type 1 in the Value Data box, and then click OK.If there is no AutoAdminLogon entry, create the entry. To do this, follow these steps:
  1. In Registry Editor, click Edit, click New, and then click String Value.
  2. Type AutoAdminLogon as the value name, and then press ENTER.
  3. Double-click the newly created key, and then type 1 in the Value Data box.
 6. Quit Registry Editor.
 7. Click Start, click Restart, and then click OK.

After your computer restarts and Windows XP starts, you can log on automatically.

ที่มา: support.microsoft.com/

การใช้งานคำสั่ง tar บน linux

ตัวอย่างไฟล์งานชื่อ test

วิธีรวมเป็นไฟล์เดียว
tar -cvf test.tar test
ผลลัพธ์จะได้ไฟล์ test.tar

วิธี zip
gzip test.tar
ผลลัพธ์จะได้ไฟล์ test.tar.gz

วิธี unzip
tar -zxvf test.tar.gz
ผลลัพธ์จะได้ไฟล์ test

อ้างอิง expert2you.com

ตัวอย่าง code การใช้ Python ติดต่อ XML-RPC ของ Drupal

[code lang=”python”]
#!/usr/bin/env python

import xmlrpclib
server = xmlrpclib.Server("http://localhost/drupal/xmlrpc.php")

for method in server.system.listMethods():
print method, server.system.methodHelp(method)
[/code]

เมื่อสั่ง run จะได้ output ดังนี้

system.multicall

system.methodSignature
Returns an array describing the return type and required parameters of a method.

system.getCapabilities
Returns a struct describing the XML-RPC specifications supported by this server.

system.listMethods
Returns an array of available methods on this server.

system.methodHelp
Returns a documentation string for the specified method.