ปัญหาเรื่อง Font ภาษาไทยในโปรแกรม Microsoft Office 2011

ปัญหาอ่านภาษาไทยใน Office for Mac ไม่ได้
แก้ไขได้โดยนำฟอนท์ที่ต้องการใช้เช่น Angsana New (จาก C:\Windows\Fonts) มาใส่ใน Mac OS X
โดยนำไปไว้ที่ Users > Home > Library > Fonts
ที่มา: https://www.macmuemai.com/forum/topic/6249